Váš nákupný košík je prázdny.

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov 

1.     Prevádzkovateľom, predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných z internetovej stránky (e-shopu) sunroll.sk je: Silvia Krišková - JOLLA, Južná trieda 82, 040 17 Košice (ďalej len Predávajúci)

2.     Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.
Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

3.     E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

4.     Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

5.     Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

6.     Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II.

Sortiment tovaru

1.     V internetovom obchode ponúkame slnečné clony SUNROLL , ktorý patrí  medzi tovar vyrobený na zákazku (podľa ustanovení zákona č.102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, §7 ods. 6 písm. c.)

Článok III.

Cena

1.     Všetky uvádzané ceny pri tovare sú uvedené vrátane 20 % DPH.

2.     Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

Článok IV.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania e-shope výberom tovarov alebo služieb
  (bez registrácie alebo prostredníctvom používateľského účtu) Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom,  ako aj ďalší mail ohľadom zriadenia
  používateľského účtu pre Kupujúceho.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Pokiaľ Kupujúci po uskutočnení objednávky požaduje jej zmenu, je povinný túto skutočnosť oznámiť telefonicky alebo emailom do 24 hodín od záväznej objednávky. Zmena objednávky podlieha súhlasu Predávajúceho, ktorý tieto zmeny zaznamená v pôvodnej objednávke Kupujúceho, ak sa nedohodnú zmluvné strany na vystornovaní pôvodnej objednávky a uplatnení novej objednávky.
 7. V prípade, že došlo ku evidentnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto celkom evidentne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.
 8. Predávajúci upozorní Kupujúceho, pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní obchodu alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok V.

Záručná doba na tovar

1.     Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení.

2.     Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom  prevzatia tovaru objednávateľom. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto starostlivo uschovajte. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej  opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový tovar, dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína plynúť záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia.

3.     Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

4.     Kupujúci nemá právo  uplatniť záruku za vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy
upozornený alebo o ktorých musel  s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

5.     Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho  zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, neodporúčanou inštaláciou a montážou výrobku, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu. UPOZORNENIE! Váš monitor a tlačiareň nemusia zobrazovať farby také, aké sú v skutočnosti. Na vašom monitore  sa môžu farebne líšiť farby a odtiene materiálov. Táto skutočnosť nie je predmetom reklamácie  a reklamácie tohto typu nebudú braté na zreteľ.  Rovnako tak nie sú dôvodom na reklamáciu:

      a.     výsuv tkaniny z vodiacej drážky v závislosti od poveternostných podmienok,
b.   
priečne záhyby na tkanine,
c.    
miestami plné póry na perforácií,
d.    šikmý chod pri vyťahovaní.

Všetky tieto špecifikácie produktu sú  podrobne uvedené v sekcií "Výrobná tolerancia"  v bloku Všeobecné podmienky.  

Článok VI.

Platobné podmienky

1.     Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi: 

a.     platba na základe zálohovej faktúry - vopred vo výške 70% so zvyšným doplatkom pri prevzatí tovaru.

b.    platba na základe zálohovej faktúry - vopred vo výške 100% pri osobnom prevzatí.

c.     platba pri prevzatí na dobierku, pokiaľ celková suma objednávky nepresiahne cenu 150,-€.

2.     Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu takisto náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní obchodu a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady spojené s dodaním tovaru.

3.     Predávajúci požaduje zálohu na kúpnu cenu tovaru vo výške 70% z celkovej ceny objednávky (vrátane nákladov na balenie a dodanie) bezhotovostnou platbou. Zvyšných 30% je kupujúci povinný vyplatiť pri prevzatí tovaru formou dobierky. V  prípadoch keď celková výška objednávky nepresiahne sumu 150,- EUR je  platba automaticky vygenerovaná na platbu dobierkou. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru bezhotovostnou platbou vopred v prípade osobného odberu .
4. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.     V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby – číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet Predávajúceho.

Článok VII.

Dodacie podmienky

 1. Spôsoby dodania tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu.
 2. Dodacia doba na tovar je 14 - 21 pracovných dní pri štandardnom bielom prevedení
  a 21 - 28 pracovných dní pri farebnom práškovaní hliníkových profilov od pripísania
  platby na účet Predávajúceho
  .
 3. Čas prepravy sa nezahŕňa do dodacej lehoty.
 4. Dňom dodania sa rozumie deň vyskladnenia, teda dátum odovzdania tovaru prepravcovi.
 5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb s rôznymi  termínmi dodania, tovar sa štandardne dodáva pri neskoršom termíne. Po dohode s kupujúcim je možnosť čiastočných dodávok.
 6. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré súčiastky nie sú na sklade a nie sú k dispozícií ani u výrobcov a dovozcov, alebo v prípade prekročenia kapacít pri práškovaní (farbení), môže byť dodacia lehota dlhšia. Pokiaľ by sa dodacia lehota predlžila, bude Kupujúci včas o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky.
 7. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad),  ako i ostatné  dokumenty k tovaru alebo službe výrobcu.
 8. Predávajúci realizuje dopravu ku Kupujúcemu prostredníctvom:
  a. Slovenskej pošta
  b. Kuriérskej spoločnosti TopTrans
 9.  V prípade osobného odberu s vlastnou dopravou Kupujúceho je potrebné tovar
   vyzdvihnúť na adrese prevádzky Predávajúceho.
 10. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručením.
 11. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné kazy okamžite oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa považuje za bezdôvodné odmietnutie tovaru. Podpisom preberacieho listu prepravcu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.

Článok VIII.

Prevod vlastníckeho práva

1.     Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, než tovar prevezme.

2.      Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Článok IX.

Storno kúpnej zmluvy

1.     Stornovať objednaný tovar alebo službu má Kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

2.     Storno objednávky je možné vykonať prostredníctvom e-mailu.Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre Predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Článok X.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.     Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení zákona č.102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzavretej na diaľku, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a.) až l.)

Článok XI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.     Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2.     Kupujúci je povinný:

a.     prevziať objednaný tovar,

b.    zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c.     prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3.     Predávajúci je povinný:

a.     dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b.    spolu s tovarom  alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty
k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

4.     Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti súčiastok, alebo nedostatku výrobných kapacít, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátene do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Článok XII.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, PSČ, telefónne číslo a e-mailová adresa.
  V prípade, že kupujúci je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť prevádzkovateľovi taktiež svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ,
  IČO, DIČ a pokiaľ je platcom DPH tak aj IČ DPH. 
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Pokiaľ Kupujúci požaduje zrušiť registráciu na webovej stránke, kontaktujte Predávajúceho na mailovú adresu: eshop@sunroll.sk
 7. Predávajúci má právo zrušiť používateľský účet a to najmä v prípade, kedy Kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než 2 roky nepoužíva, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Článok XIII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1.     Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 Občianskeho zákona), v prípade že si  Kupujúci objednal tovar ktorý nestornoval a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar, alebo po výzve Predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm. a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti. 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako aj sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú
  platnosť a účinnosť 1.
  januára 2016.